ћир/lat

АКЦИОНАРИ
јун 2017 Извештај о битном догађају
јун 2017 Одлука о избору председника скупштине
јун 2017 Одлука о именовању записничара и комисије
јун 2017 Одлука о усвајању годишњих извештаја
јун 2017 Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора
јун 2017 Одлука о усвајању извештаја ревизора
јун 2017 Одлука о избору ревизора за 2017
јун 2017 Одлука сагласност за вршење друге јавне функцијеНаши часописи

Политика а.д, Цетињска 1, 11000 Београд, Србија /Телефон: (+381 11) 3373-031, 3373-082 / Факс: (+381 11) 33-73-155
Регистровано код агенције за привредне регистре БД 45192 / ПИБ: 100002524 / Матични број: 07021747
Текући рачун: 205-16454-02 Комерцијална банка а.д. Београд
Израда:
СК Програми